OFERTA DOTACYJNA - DOFINANSOWANIE DLA PSZCZELARZY

Roczna oferta dotacyjna dla pszczelarzy stanowi doskonałą szansę na rozwinięcie działalności pasiecznej. Refundacja znacznej części kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego umożliwia uaktualnienie wyposażenia pracowni pasiecznej. Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla pasiek jest realizowane w ramach Programu Wsparcia Produktów Pszczelich, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 roku.

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. pszczelarze, stowarzyszenia pszczelarskie, centra doradztwa rolniczego oraz instytucje badawcze będą uprawnione do składania wniosków o finansowanie w ramach Strategicznego Planu dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tym okresie przewidziano siedem sesji naboru wniosków, co otwiera możliwość uzyskania środków finansowych wspomagających działalność w sektorze pszczelarstwa.

W ramach interwencji oznaczonych jako I.6.1-I.6.7, zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu, wszelkie płatności związane z zakupami (koszty podstawowe) oraz dodatkowe wydatki wynikające z realizacji umowy o przyznaniu pomocy muszą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej, takiej jak przelew bankowy, przekaz pocztowy czy płatność kartą płatniczą. Kwalifikującymi się kosztami są wyłącznie koszty netto, które zostały poniesione po rozpoczęciu danego roku pszczelarskiego, tj. od dnia 16 października 2023 r.

W zakresie interwencji oznaczonej jako I.6.2 "Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych", do kosztów kwalifikowalnych operacji zaliczane są wydatki związane z zakupem nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kontekście gospodarki pasiecznej.

O jakie produkty chodzi w ofercie dotacyjnej?

1) miodarki

2) odstojniki

3) dekrystalizatory

4) stoły do odsklepiania plastrów

5) suszarki do suszenia obnóży pyłkowych

6) topiarki do wosku

7) urządzenia do kremowania miodu

8) refraktometry

9) wózki ręczne do transportu uli

10) wialnie do pyłku

11) ule lub ich elementy

12) kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe

13) urządzenia do omiatania pszczół

14) poławiacze pyłku

15) sprzęt do pozyskiwania pierzgi

16) wagi pasieczne

17) pakiety ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu)

18) kamery cyfrowe (wartość refundacji do 300 zł za urządzenie). 

W ramach interwencji I.6.4 "Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej", do kosztów kwalifikowalnych operacji zaliczane są wydatki związane z zakupem nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kontekście gospodarki wędrownej.

1) przyczep (lawet) do przewozu uli;

2) urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;

3) wag pasiecznych;

4) elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);

5) lokalizatorów GPS uli;

6) ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

WAŻNE! Dofinansowanie obejmuje produkty kupione od dnia 16.10.2023 r.

Pszczelarz zobowiązuje się do trwałego oznakowania zakupionego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej napisem „ARiMR – (rok zakupu)”. Oznaczenie to powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przez okres 5 lat, liczonych od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności, pod warunkiem, że wartość netto poszczególnego zakupu przekracza 1 000 zł.

Oferta dotacyjna -  Dla kogo?

Każdy pszczelarz, który składa wniosek indywidualnie lub jest objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej, musi spełniać następujące warunki:

1) Wymagane jest posiadanie przydzielonego numeru EP (podmioty wpisane do ewidencji producentów mogą uczestniczyć we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR).

Prośbę o przydzielenie numeru w EP można złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, stosując się do wzoru wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. - OTWÓRZ

2) Konieczne jest wprowadzanie produktów pszczelich na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego.

3) Wymagane jest posiadanie co najmniej 10 pni pszczelich.

Ile wynosi dofinansowanie dla pszczelarzy?

Wsparcie jest udzielane w wysokości do 60% poniesionych kosztów netto, z uwzględnieniem limitu na pszczelarza, który wynosi 100 zł na każdy posiadany pień pszczeli (według stanu na dzień 30.09.2023 r.), nie przekraczając jednak łącznej kwoty 15 000 zł w danym roku pszczelarskim.

Kiedy i w jaki sposób należy składać wnioski?

Wnioski można składać w okresie od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną: indywidualnie lub poprzez Związek pod adresem. - https://epue.arimr.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH RZĄDOWYCH - TUTAJ

Jeśli składasz wniosek o dotację/refundację, pamiętaj, że wszelkie płatności związane z zakupami (koszty podstawowe) oraz dodatkowe wydatki, wynikające z realizacji umowy o przyznaniu pomocy, muszą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelew bankowy, przekaz pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.). Dotyczy to interwencji I.6.1-I.6.7, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących dotacji, prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel 721 886 868.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania