WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH” NA LATA 2020-2022

ZAMÓWIENIA PRZEPROWADZAMY WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB BEZPOŚREDNIO W SKLEPIE STACJONARNYM 

*Aby pobrać pełną listę produktów dostępnych w ramach dotacji 2020/2021 należy kliknąć w link poniżej* 

Produkty podlegające refundacji.

Wyłącznie koszt netto poniesiony na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pasiecznego, tj.

 • odstojniki,
 • dekrystalizatory,
 • stoły do odsklepiania plastrów,
 • suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
 • topiarki do wosku,
 • urządzenia do kremowania miodu,
 • refraktometry,
 • wózki ręczne do transportu uli,
 • wialnie do pyłku,
 • ule lub ich elementy,
 • poławiacze pyłku,
 • sprzęt do pozyskiwania pierzgi.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

Podmioty uprawnione do których należą:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • organizacje producentów
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy,

Odbiorcami końcowymi udzielanego wsparcia związkom, zrzeszeniom oraz stowarzyszeniom, są wyłącznie pszczelarze posiadający numer identyfikacyjny oraz zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, umieszczający na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich.

W przypadku zakupu sprzętu zwrot może dotyczyć maksymalnie 60% wartości netto zakupionego sprzętu, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 70 zł i posiadanej liczby pni pszczelich i nie będzie wyższa niż 12 000 zł.

Spełnienie warunków aby pszczelarz mógł ubiegać się o refundację.

 • posiada minimum 10 rodzin pszczelich,
 • posiada numer weterynaryjny pasieki,
 • jest zarejestrowany w rejestrze lekarza weterynaryjnego,
 • umieszcza na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Jeśli pszczelarz spełnia powyższe warunki może zgłosić się do związku pszczelarskiego, do którego należy i zgłosić u prezesa zapotrzebowanie na konkretny sprzęt z grup, które podlegają refundacji.

Po zatwierdzeniu projektu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisuje umowę ze związkiem, w której określona jest kwota przyznana dla danego związku. Zarząd związku dzieli kwotę otrzymaną z KOWR pomiędzy pszczelarzy – z każdym pszczelarzem podpisana zostaje umowa, w której ujęty zostaje sprzęt jaki pszczelarz planuje zakupić, dostawca sprzętu, cena netto oraz kwota zwrotu dla pszczelarza. Po podpisaniu umowy należy złożyć u producenta lub jego dystrybutorów zamówienie na sprzęt, zgodnie z tym, co ujęte zostało we wcześniej podpisanej umowie ze związkiem.

UWAGA !

 • Podczas podpisywania umowy ze związkiem proszę dopytać prezesa, czy związek składa zamówienie do producenta w imieniu wszystkich pszczelarzy, czy też każdy pszczelarz ma składać zamówienie indywidualnie w swoim imieniu.
 • Po dokonaniu zakupu pszczelarz przedstawia do związku fakturę zakupu wraz z potwierdzeniem wpłaty – obydwa te dokumenty należy przedstawić w oryginale oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem .
 • Uwaga: płatność za sprzęt kupiony w ramach refundacji nie może być płatnością gotówkową musi być to wpłata na konto sprzedającego. Należy pamiętać, aby przelewy były opisane danymi osoby biorącej udział w dofinansowaniu oraz krótkim opisem za co dany podmiot dokonuje wpłaty. Wpłaty muszą być dokonywane jako przelew ze swojego konta lub może to być wpłata w banku.
 • Po rozliczeniu projektu związek otrzymuje środki finansowe i ma obowiązek do 30 dni od daty otrzymania środków wypłacić je odbiorcom ostatecznym (czyli pszczelarzom).
 • Każdy pszczelarz zobowiązany jest do przechowywania przez okres 5 lat rzeczowej i finansowej dokumentacji projektu, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.